Vedtægter

Vedtægter for  Metalkoret  Vulkan.

§ 1.  Det blandede sangkors formål er at udbrede interessen for og dyrkelsen af korsang indenfor den danske arbejderbevægelse samt bidrage ved underholdninger og fester,  især indenfor Dansk Metal.

§2.   Som medlem kan optages enhver, som er fyldt 18 år. Optagelsen som aktiv sanger i koret sker efter en aflagt stemmeprøve for korets dirigent samt 2 bestyrelsesmedlemmer, der træffer endelig afgørelse om optagelsen og hvilken stemmegruppe pågældende, ved eventuel optagelse, skal tilsluttes.

§3.   Medlemmer betaler forud et halv- årligt kontingent, som til enhver tid er fastsat af en beslutningsdygtig generalforsamling. Formand og kasserer er kontingent- frie. Der ydes ægtefællerabat. Første kvartal er gratis for nye medlemmer. Kontingentet betales ved sæsonstart, enten direkte til kassereren eller via netbank. Restancer ud over 3 måneder efter sæsonstart medfører udelukkelse af koret.

Efter 50 års aktivt medlemskab af koret, overgår sangeren til status af æresmedlem, med kontingent- frihed og ret til,  med eventuel ledsager, at deltage vederlagsfrit i korets arrangementer, dog sangerstævner undtaget.

Sangere i koret kan vederlagsfrit optages som passive medlemmer såfremt de, af helbredsmæssige grunde, stopper med at synge men fortsat ønsker at følge korets virke. Passive medlemmer af koret kan, mod betaling af deltagergebyr, deltage i korets fester og sammenkomster, dog sangerstævner undtaget.

§4.   Hvis et medlem udviser ukollegial eller forargelig optræden, kan bestyrelsen foranledige foreløbig udelukkelse og appellere til en generalforsamlings afgørelse.

§5.   For at deltage i sangerstævner er mindst 3 måneders medlemskab nødvendig. I forbindelse med deltagelse i sangerstævner har bestyrelsen i øvrigt ret til at kræve alle evt. kontingentrestancer indbetalt. Udgiften til sangernes stævnegebyr betales af koret.

§6.   Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 til 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.

Udenfor bestyrelsen: Arkivar, vicearkivar, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant samt fanebærer.

Arkivar og bestyrelsessuppleant deltager efter behov i bestyrelsesmøderne med taleret, og deltager i kurser på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Koret har et sangudvalg bestående af 4 sangere, fortrinsvis 1 fra hver stemmegruppe, der sammen med bestyrelsen og dirigenten sammensætter korets sangprogram.

Bestyrelsen vælges på en årlig generalforsamling i maj måned.

Formanden vælges på lige år for en 2- års periode.

Kassereren vælges på ulige år for en 2- års periode.

Næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlemmer samt suppleant for bestyrelsen vælges for 1 år.

Revisorer vælges på skift for en 2- års periode.

Arkivar, vicearkivar, revisorsuppleant samt fanebærer vælges for 1 år.

Dansk Metal, Århus skal 1 gang årligt have rapport over korets arbejde og økonomi samt have  meddelelse om generalforsamlinger, indeholdende indbydelse til at sende observatør til disse.

Generalforsamlingen skal for at være lovligt indvarslet, meddeles senest 3 sangaftener før afholdelsen, af formanden eller 1 bestyrelsesmedlem.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når et flertal af bestyrelsen finder det påkrævet, eller dersom mindst en tredjedel af de aktive medlemmer skriftligt begærer en sådan.

§7.   Bestyrelsens arbejde ledes af formanden eller ved dennes fravær af næstformanden.

Formanden eller næstformanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun finder det påkrævet, hvilket normalt sker ved mundtlig henvendelse senest 7 dage forinden. I særtilfælde overdrages dette sekretæren skriftligt.

Næstformanden varetager og følger op på alle henvendelser ang. Engagementer på plejehjem, lokalcentre og andre steder, hvor koret skal give koncert.

Kassereren foretager alle ind – og udbetalinger over korets kasse. Kassereren fører korets regnskaber og aflægger 1 gang årligt ved den ordinære generalforsamling et  revideret regnskab, såvel som han/hun på bestyrelsesmøderne holder bestyrelsen orienteret om den økonomiske situation.

Kassereren og revisorerne foretager revision mindst 2 gange årligt. Ordinær revision afholdes i februar og august.

Sekretæren fører forhandlings- bogen, som fremlægges til gennemsyn de sidste 3 sangaftener inden generalforsamlingen, samt udfører alle skriftlige arbejder, der overdrages ham/hende af bestyrelsen – herunder referat fra bestyrelsesmøderne i kopi til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Arkivaren (vicearkivaren) varetager, at koret ved sangaftener, stævner, koncerter og lign. Har det node- og tekstmateriale, som han/hun af dirigenten eller sangudvalget får udpeget samt sørger for, at dette efter brug bringes tilbage til arkivet.

Såfremt ikke andet specielt vedtages af bestyrelsen, repræsenteres koret udadtil ved møder, fester, forhandlinger og lignende indenfor sammenslutninger og organisationer, koret  er medlem af, ved formanden, subsidiært næstformand eller kasserer.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger, indtræder suppleanten i dennes sted.

§8.   På alle møder eller generalforsamlinger vælges en dirigent. Generalforsamlingen er højeste myndighed og afstemninger foregår på dirigentens foranledning ved håndsoprækning, medmindre mindst 6 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Korets dirigent kan, uden stemmeret, overvære generalforsamlingen.

Dispositioner over korets pengemidler – udover de normale udgifter – vedtages af generalforsamlingen og skal være påført dagsordenen ved mødets indkaldelse.

§9.   Koret kan ikke opløses, så længe 4 medlemmer modsætter sig dette.

I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle aktiver  Dansk Metal Århus.

§10.  Når en sanger skal repræsentere koret, skal han/hun være iklædt korets uniform.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 14-05-2012.